سازماندهی فعالیتهای تیم سازی در اواسط سال

اخیراً ، شرکت تجاری Yiwu Sandro کنفرانس میان سال 2020 را برای تجزیه و تحلیل جامع رشد عملکرد در نیمه اول سال 2020 و تأکید بر تمرکز کاری در نیمه دوم سال 2020 برگزار کرد. این کنفرانس با فعالیت های هیجان انگیز تیم سازی دنبال شد. همه کارگران در جلسه شرکت کردند عبد گوش به دقت به گزارش جلسه ، اجرای روح جلسه. همه برنامه مشخصی برای اهداف 2021 دارند و در دستیابی به هدف 2021 اطمینان کامل دارند.


زمان ارسال: 20 اوت -192020